Privatumo politika

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato BIG 7 express, UAB , juridinio asmens kodas 305715417, buveinės adresas Sandraugos g. 11, LT-52102 Kaunas, elektroninio pašto info@big7express.lt (toliau – Įmonė), vykdomo interneto svetainės  http://www.big7express.lt, lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. 

Šia Privatumo politika apibrėžiamas Įmonės įsipareigojimas ir atsakomybė, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą, paaiškinama, kaip Įmonė renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis, informuojami duomenų subjektai apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi Valdytojo paslaugomis, taip pat kai lankosi visose Įmonės administruojamose interneto svetainėse:http://www.big7express.lt; https://www.big7express.co.uk;  socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/BIG7expressLT/ https://www.instagram.com/big7express/; https://www.linkedin.com/company/big7express  .

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. 

Interneto svetainėje yra nuorodų į Įmonei nepriklausančias interneto svetaines. Įmonė nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.    

1. Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

 1. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis Įmonė tvarko;
 2. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 3. asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
 4. duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu;
 5.  duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje Įmonė laikytina duomenų Valdytoju;
 6.  duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis;
 7. darbuotojas – asmuo, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį;
 8. priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
 9.  tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 10. Įmonės internetinis tinklalapis – visos Įmonės administruojamos interneto svetainės:  http://www.big7express.ltsocialiniai tinklai: https://www.facebook.com/BIG7expressLT/; https://www.instagram.com/big7express/; https://www.linkedin.com/company/big7express
 11. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 12. Klientas – 16 metų ar vyresnis fizinis asmuo, kuris įsiregistravo Įmonės interneto tinklalapyje ir naudojasi ar ketina naudotis Įmonės paslaugomis, bei šiuo tikslu yra pateikęs savo asmens duomenis Įmonei;
 13.  kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
 1. Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis.
 2. Ši Politika taip pat taikytina ir kitų duomenų subjektų (t.y. ne klientų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Įmonė tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.
 3. Įmonės tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 4.  Susikurti paskyrą Įmonės internetiniame tinklalapyje, pateikti savo asmens duomenis tvarkymui per Įmonės internetinį tinklalapį turi teisę 16 metų ar vyresni asmenys.
 5. Klientų asmens duomenys renkami:
  1. Įmonės paslaugų teikimo (paslaugų (užsakymui apdorojimui, administravimui), kliento identifikavimui Įmonės informacinėje sistemoje, kliento identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Įmonės internetiniame tinklalapyje, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
  2. vaizdo duomenys – turto apsaugos ir grobimų prevencijos tikslais;
  3. esant duomenų subjekto sutikimui, tiesioginės rinkodaros tikslais;
  4.  Įmonės vykdomų akcijų laikotarpiu asmens duomenys esantys BIG 7 express, UAB paskyroje yra naudojami akcijų tikslais. Išsamesnę informaciją apie akcijos taisykles rasite čia.
 6. Įmonė Politikos 1.6.1. punkte nurodytais tikslais tvarko tokius asmens duomenis: asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas, atsiskaitymų informacija, banko sąskaitos numeris, balso įrašai, siuntos adresato: pavadinimas; vardas; pavardė; adresas; kontaktinis telefonas.
 7. Įmonė Politikos 1.6.2. punkte nurodytu tikslu tvarko vaizdo duomenis.
 8. Įmonė Politikos 1.6.3 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas.
 9. 1.6.1. punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Įmonės pareiga vykdyti sudarytą su duomenų subjektu sutartį ir /arba asmens duomenų subjekto prašymu (užsakymu) imtis veiksmų sutarčiai sudaryti.
 10. 1.6.2. punkte nurodytų duomenų tvarkymo pagrindas yra asmens duomenų valdytojo ir duomenų subjekto teisėtas interesas.
 11. 1.6.3. punkte nurodytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimo davimas.
 12. Kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu asmens duomenų, panaikindamas savo sutikimą.
 1. INTERNETO SVETAINĖS VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENYS
 1. Registracijos interneto svetainėje yra tvarkomi šie asmenų, kurie registruojasi Įmonės interneto svetainėje: asmens vardas, pavardė, (ar juridinis samuo) adresas, telefonas, el. paštas, atsiskaitymų informacija, siuntos adresato: pavadinimas; vardas; pavardė; adresas; kontaktinis telefonas.
 1. Tvarkyti klientų asmens duomenis Įmonėje, įskaitant jų perdavimą Politikos 2.3 punkte numatytiems tretiesiems asmenims, turi teisę tik darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti kliento asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimų.
 2. Vykdant sudarytas Įmonės paslaugų teikimo sutartis, Klientų asmens duomenys gali būti perduodami tik Įmonės partneriams, Įmonės vardu veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai, kurie teikia siuntų pristatymo ir kitas su paslaugų sutarties vykdymu susijusias paslaugas (asmens duomenys atskleidžiami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų paslaugų suteikimui). Klientų asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi sutartis, kuriose yra nuostatos dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo, ir jei duomenų tvarkytojas užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalaujamą perduodamų asmens duomenų apsaugą. Visais kitais atvejais klientų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 3. Įmonė laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria ji susipažino vykdydami pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
 4.  Asmens duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams:
  1. Klientų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės paslaugų teikimo tikslais (1.6.1. punktas) yra saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutiniojo užsakymo, pateikto per Įmonės interneto tinklalapį;
  2.  vaizdo duomenys 1.6.2. punkte nurodytu tikslu tvarkomi tiek, kiek tai būtina užtikrinti turto apsaugą ir grobimų prevenciją, bet ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo vaizdo įrašymo momento;
  3.  klientų asmens duomenys tvarkomi 1.6.3. punkte nurodytais tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo).
  4. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.
  5. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Įmonės įgaliotas darbuotojas.
  6. Pateikdami savo asmens duomenis, Klientai privalo susipažinti su šia Privatumo politika.
  7. Klientas pateikdamas asmens duomenis, suteikia Įmonei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamiesi Įmonės paslaugomis.
  8. Klientas yra atsakingas už pateikiamų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Įmonė jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 1.  DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
  1. Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:
Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimisDuomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su Įmonės tvarkomais savo asmens duomenimis, bei pateikęs Įmonei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka galima pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį), tuo patvirtindamas savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui 1 kartą per kalendorinius metus.
Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenisJeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad Įmonė ištaisytų arba papildytų tvarkomus netikslius asmens duomenis. Įmonė gavusi duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas Įmonė privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis. Jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti.
Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis bei apribotų asmens duomenų tvarkymą kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumasDuomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo skirsnis „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 3.1.3.1 punkte nurodytų pagrindų).Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Įmonės neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.Įmonė gavusi subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Įmonė  privalo:nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus; ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti:duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).
Teisę į duomenų perkeliamumąDuomenų subjektas turi teisę kreiptis į Įmonę su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti Įmonės tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba vykdoma sutartimi tarp Įmonės ir duomenų subjekto. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis; duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė Įmonei pats arba per atstovą; duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.Įmonė, gavusi subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.Informacija gali būti pateikiama:duomenų subjektui; kitam duomenų valdytojui, jeigu duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad Įmonės asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Įmonė nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Įmonė neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas
Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenysPer savo paskyrą Įmonės internetiniame tinklalapyje duomenų subjektas gali įgyvendinti ir savo teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.  Į duomenų subjekto nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką. Kad asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais privalo užtikrinti atsakingi už kompiuterių priežiūrą Įmonės darbuotojai.
Teisę paduoti skundą priežiūros institucijaiJei duomenų subjekto teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai – L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.
 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
 1.  Siekdami pagerinti Kliento patirtį lankantis Įmonės interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti kliento galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek Įmonės teikiamas paslaugas.
 1.  Interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie mums reikalingi, kad galėtume:
  1. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
  2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
  3. Naudojimo analizei. Įmonė naudoja slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Įmonė gali rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę. 
  4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodama slapukus įmonė gali rinkti informaciją tam, kad teiktų tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. 
 1. Valdytojas naudoja šių rūšių slapukus:
RŪŠISPAVADINIMASFUNKCIJOSGALIOJIMO LAIKAS
Sesijos slapukai
Nuolatiniai slapukai
Trečiųjų šalių slapukai
PAVADINIMASKATEGORIJAGALIOJIMO LAIKASJAUTRUMASAPIBŪDINIMAS
_ym_isadStatistikos arba analitiniai slapukai20 VAL.NebūtiniThis domain of this cookie is owned by Yandex.Matrica. This cookie is used to collect information about the user like his characteristics, behaviour on page and targeted actions.
frRinkodaros arba reklaminiai3 MĖN.NebūtiniThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
_gaStatistikos arba analitiniai slapukai2 metaiNebūtiniThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gidStatistikos arba analitiniai slapukai1 dienaNebūtiniThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form.
_gat_UA-205609710-1Statistikos arba analitiniai slapukai1 MIN.NebūtiniThis is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
_ym_uidStatistikos arba analitiniai slapukai1 METAINebūtiniThis cookie is by Yandex.Metrica. This cookie is used to set a unique ID to the visitor and to collect information about how visitor use the website. Thus it help to track the user and the collected informationn is used to improve the site.
_ym_dStatistikos arba analitiniai slapukai1 METAINebūtiniThis domain of this cookie is owned by Yandex.Matrica. This cookie is used to store the date of the users first site session.
yandexuidStatistikos arba analitiniai slapukai1 METAINebūtiniThis cookie is used to identify the users. This cookie collects information about how visitors use the website. This information is used for internal analysis and site optimization.
yabs-sidStatistikos arba analitiniai slapukaiSesijaNebūtiniThese are cookies used by Yandex Matrica script belonging to the company Yandex. This cookies are used to measure and analyse the traffic of the website by giving information about how the users use the website.
ymexStatistikos arba analitiniai slapukai1 METAINebūtiniThis cookie is set by yandex. This cookie is used to collect information about the user behaviour on the website. This information is used for website analysis and for website optimisation.
_fbpRinkodaros arba reklaminiai slapukai3 mėnesiaiNebūtiniThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
cookielawinfo-checkbox-advertisementBūtinieji slapukai1 METAINebūtiniThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Advertisement”.
PHPSESSIDBūtinieji slapukaiSesijaNebūtiniThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
ymexStatistikos arba analitiniai slapukai1 METAINebūtiniThis cookie is set by yandex. This cookie is used to collect information about the user behaviour on the website. This information is used for website analysis and for website optimisation.
yuidssKiti slapukai1 METAINebūtini
_ym_visorcKiti slapukai30 MinučiųNebūtini
metrika_enabledKiti slapukaiSesijaNebūtini
cookielawinfo-checkbox-othersBūtinieji slapukai11 MėnesiųBūtiniThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceBūtinieji slapukai11 MėnesiųBūtiniThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
cookielawinfo-checkbox-functionalBūtinieji slapukai11 MėnesiųBūtiniThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryBūtinieji slapukai11 MėnesiųBūtiniThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-othersBūtinieji slapukai11 Mėnesių
BūtiniThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Other.
viewed_cookie_policyBūtinieji slapukai11 Mėnesių
BūtiniThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
 1. Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei. 
 2. Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais. 
 3. Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org
 1. TIESIOGINĖ RINKODARA
 1. Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys gali užsisakyti Įmonė rengiamus naujienlaiškius, pasirinkti jų siuntimo periodiškumą ir temas, kuriomis pageidauja gauti naujienlaiškį. Įmonė tvarko šiuos naujienlaiškio prenumeratorių asmens duomenis (remdamasis prenumeratorių sutikimu asmens vardas, pavardė, el. paštas pateiktus duomenis).
 2. Naujienlaiškio prenumeratoriai gali atsisakyti Įmonės naujienlaiškių parašydami Įmonei savo pageidavimą e-pašto info@big7express.lt adresu  arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Kliento duomenis bus panaikinti (sunaikinsime) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ir Jūs nebegausite mūsų naujienlaiškių. Jei naujienlaiškio neatsisakysite, Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo sutikimo gavimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOSDuomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Lankytojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Lankytojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės Duomenų valdytoja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Lankytoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įmonės internetinio tinklalapio funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir kad jis bus visiškai apsaugotas nuo virusų. Įmonė jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Įmonės internetiniame tinklalapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įmonės internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, todėl būtent duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą pačiam duomenų subjektui ar jo kompiuterinei sistemai.Jei nenurodyta kitaip, intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Įmonės internetinio tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Įmonei. Be išankstinio Įmonės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kuria Įmonės internetinio tinklalapio dalį. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti Įmonės intelektinės nuosavybės teises į internetinį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +37062777757, el. paštu info@big7express.lt: Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 1. KONTAKTAI
  1. Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

Duomenų Valdytojo kontaktai: BIG 7 express, UAB , Direktorė Gintarė Remeikienė, juridinio asmens kodas 305715417, buveinės adresas Sandraugos g. 11, LT-52102 Kaunas, tel.Nr. +37062777757, el.paštas: info@big7express.lt 

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais
Įvesdami savo asmens duomenis žemiau esančioje lentelėje ir pažymėdami varnelę prie
langelio „sutinku“, išreiškiate sutikimą, kad BIG 7 express, UAB juridinio asmens kodas
305715417, buveinės adresas Sandraugos g. 11, LT-52102, Kaunas, elektroninio pašto
adresas info@big7express.lt, rinktų ir tvarkytų šiuos jūsų asmens duomenis tikslu pateikti
paslaugų pasiūlymus, informaciją apie vykdomą veiklą, naujienas, kvietimus į renginius,
teirautis nuomonės apie suteiktas paslaugas.
Vardas pavardė
El. pašto adresas
Telefono numeris
Kita
Asmens duomenys bus saugomi metus nuo jų pateikimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo,
priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau. Sutikimas bus saugomas (įrašyti skaičių) metus nuo
tiesioginės rinkodaros veiksmų nutraukimo.
Esu informuota(s) apie teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio iki jo
atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui. Atšaukti sutikimą galite išsiųsdamas laišką
info@big7express.lt arba paspausdamas kiekviename jums siunčiamame elektroniniame
laiške esančią nuorodą.
Esu informuota(s) apie teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, teisę prašyti
ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą,
teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę paduoti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
☐ Sutinku ☐ Nesutinku,
kad mano asmens duomenys būtų naudojami tikslu pateikti paslaugų pasiūlymus,
informaciją apie vykdomą veiklą, naujienas, kvietimus į renginius, teirautis nuomonės
apie suteiktas paslaugas.
☐ Sutinku ☐ Nesutinku,
kad siekdamas pateikti man individualizuotus teikiamų paslaugų pasiūlymus, BIG 7
express, UAB naudotų profiliavimą.

Vardas, pavardė, parašas, data:

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais
Įvesdami savo asmens duomenis žemiau esančioje lentelėje ir pažymėdami varnelę prie
langelio „sutinku“, išreiškiate sutikimą, kad BIG 7 express, UAB juridinio asmens kodas
305715417, buveinės adresas Sandraugos g. 11, LT-52102, Kaunas, elektroninio pašto
adresas info@big7express.lt, rinktų ir tvarkytų šiuos jūsų asmens duomenis tikslu pateikti
paslaugų pasiūlymus, informaciją apie vykdomą veiklą, naujienas, kvietimus į renginius,
teirautis nuomonės apie suteiktas paslaugas.

Asmens duomenys bus saugomi metus nuo jų pateikimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo,
priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau. Sutikimas bus saugomas (įrašyti skaičių) metus nuo
tiesioginės rinkodaros veiksmų nutraukimo.
Esu informuota(s) apie teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio iki jo
atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui. Atšaukti sutikimą galite išsiųsdamas laišką
info@big7express.lt arba paspausdamas kiekviename jums siunčiamame elektroniniame
laiške esančią nuorodą.
Esu informuota(s) apie teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, teisę prašyti
ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą,
teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę paduoti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.