Siuntų gabenimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Šiomis Siuntų vežimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra
nustatoma „BIG 7 express”, UAB (toliau – Paslaugų teikėjas) paslaugų teikimo tvarka, reikalavimai Siuntos paruošimui ir paslaugos užsakymui, kiti standartiniai Klientų įsipareigojimai bei teikiamų paslaugų ir atsakomybės ribojimai. Aktuali Taisyklių redakcija visada yra pasiekiama Paslaugų teikėjo Internetinėje Svetainėje nuoroda: http://www.big7express.lt  .Šios Taisyklės taip pat nustato Paslaugų teikėjo darbuotojų ir agentų (asmenys teikiantys paslaugas Paslaugų teikėjo naudai) atsakomybės atvejus ir atsakomybės ribojimus iki apibrėžtų dydžių, atvejus, kai Paslaugų teikėjo  darbuotojai ar agentai neatsako už Siuntos praradimą, trūkumą, pažeidimą ar pavėluotą pristatymą.
Taisyklių turinį papildo ir neatsiejama jų dalimi taip pat laikoma
Paslaugų teikėjo Internetinės Svetainės skiltyje „Siuntų gabenimo taisyklės”
esančios instrukcijos pavadinimais „Siuntų pakavimo taisyklės“, „Privatumo politika“ bei be išimčių visa
teikiamų Paslaugų Informacija, esanti Paslaugų teikėjo Internetinėje svetainėje adresu http://www.big7express.lt  bei https://www.facebook.com/BIG7expressLT

1.2. Pasirašydami Sutartį ar pateikdami siuntos gabenimo užsakymą Klientai patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant Siuntas, užsakant kitas paslaugas bei atliekant visus Sutarties ar vienkartinio užsakymo vykdymo veiksmus. Vėlesnis Kliento ir Paslaugų teikėjo Sutarties ir Taisyklių pakeitimas atliekamas įforminamas šių Taisyklių 16.1.-16.6. p. numatyta tvarka bei laikantis Kliento ir Paslaugų teikėjo Sutartyje numatytų nuostatų.

1.3. Taisyklės papildo ir detalizuoja pasirašytos Sutarties tarp
Paslaugos teikėjo ir Kliento (toliau kartu – Šalys) sąlygas. Jeigu tarp šių Taisyklių ir pasirašytos su Klientu Sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė yra teikiama nuostatoms, aprašytoms pasirašytoje su Klientu Sutartyje.

1.4. Šios Taisyklės taikomos kiekvienam Siuntų vežimui naudojantis Paslaugų teikėjo paslaugomis. Prieš užsakydamas
konkrečią Paslaugų teikėjo teikiamą paslaugą Klientas turi pats asmeniškai susipažinti su konkrečios paslaugos aprašymu, turiniu ir vykdymo specifika, esančia Paslaugų teikėjo Internetinėje svetainėje, ir esant neaiškumams dėl paslaugos turinio konsultuotis su Paslaugų teikėjo atstovais. Pasirašydamas Sutartį su Paslaugų teikėju Klientas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų aprašymais ir jie Klientui yra aiškūs bei suprantami.

1.5. Klientas užtikrina, kad jo Gavėjai yra supažindinti su Taisyklėse esančiomis Gavėjo teisėmis ir pareigomis.

1.6. Visos Sutartyse, Taisyklėse ir Paslaugų Informacijoje nurodytos nuostatos ir garantijos yra taikomos nepaisant to, kad konkretų faktinį vežimą atlieka ne pats Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai, bet ir Paslaugų teikėjo atstovai (agentai), kiti asmenys, kurie yra sudarę Siuntų ir Krovinių vežimo sutartis su Paslaugų teikėju.

1.7. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys pašto paslaugų teikimą Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Pašto įstatymas, Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos Pašto paslaugos teikimo taisyklės.

1.8. Šalys Tarptautinių Siuntų vežimo atveju susitaria taikyti Pasaulinę pašto konvenciją ir pagal atskiras vežimo rūšis:

a) gabenant kelių transportu – 1956 m Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR);

Šalys Tarptautinių Siuntų vežimo atveju susitaria taikyti Pasaulinę pašto konvenciją ir pagal atskiras vežimo rūšis: a) gabenant kelių transportu – 1956 m Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR);

1.8. Visų aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatos taikomos tokios, kokios jos galioja Sutarties pasirašymo dieną (aktualios redakcijos). Visi minėtų teisės aktų pakeitimai savaime tampa Sutarties dalimi nuo jų įsigaliojimo dienos ir taikomi į ateitį įvyksiantiems Šalių santykiams. Visos aukščiau išvardintos nuostatos taikomos Sutartyje ir Taisyklėse
nereglamentuotiems atvejams.

TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS:

2.1. Paslaugos teikėjas  – „BIG 7 express”, UAB (įmonės kodas 305715417, buveinės adresas Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai) bendrovė, teikianti Kliento perduotų siuntų ir krovinių organizavimo bei vežimo kelių, transportu paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos
ribų.

2.2. Pašto paslaugos –  Siuntų surinkimas (priėmimas), rūšiavimas, vežimas ir pristatymas.

2.3. Paslaugų Informacija – viešai skelbiama Interneto Svetainėje, įskaitant bet neapsiribojant rašytine informacija apie Paslaugų teikėjo teikiamų
paslaugų rūšis, jų tiekimo sąlygas, tvarką, terminus, įkainius.

2.4. Asmuo – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, bendrovė, korporacija
ar kitas juridinis vienetas, vyriausybinė ar valstybinė įmonė,
valstybinė tarnyba ar bendra įmonė, asociacija ar bendrija (tikroji
ar komanditinė), taip pat bet kuris kitas juridinis asmuo.

2.5. Kurjeris – Paslaugų teikėjo įgaliotas asmuo priimantis ir pristatantis siuntą. 

2.6. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, Paletė ir pan.) tinkamai supakuotų, sužymėtų daiktų, turinčių unikalų numerį
(brūkšninį kodą). Tinkamas Pakuotės supakavimas laikomas
išimtinai toks, kuris numatytas Taisyklėse ir jos Prieduose bei Paslaugų teikėjo Interneto Svetainėje pateiktame tinkamo pakavimo pavyzdyje (pasiekiama nuoroda:     taip pat žiūrėti Sutarties Priedą Nr. _ ). 

2.7. Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar daugiau Pakuočių, aprašytų Siuntą lydinčiame popieriniame arba.
elektroniniame dokumente (manifeste). Taisyklėse ir Sutartyje taip pat naudojama sąvoka „Krovinys“ suprantama kaip sąvokos „Siunta“ sinonimas.

2.8. Tarptautinė Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui į/iš Europos Sąjungos ar užsienio valstybės siunčiama viena ar daugiau Pakuočių, aprašytų Siuntą lydinčiame popieriniame ar elektroniniame dokumente (manifeste).

2.9. Siuntų sujungimo paslauga – iš kelių Siuntėjų paimtos Siuntos ir Gavėjo terminale sujungtos į vieną Siuntą, kai pristatymas yra skirtas vienam Gavėjui.

2.10. Nestandartinė pakuotė – Pakuotė, kurios bent vienas iš dydžių – ilgis, plotis, aukštis ar svoris neatitinka Taisyklėse nurodytų matavimo dydžių intervalų.

2.11. Paletė – Siuntų gabenimo ir sandėliavimo įtaisas, kurio konkretūs išmatavimai nurodyti šių Sutarties Priede Nr. 1 esančiame Kainoraštyje.

2.12. Ardoma paletė – Paletė, ant kurios paruošta daugiau nei viena Siunta ir pirmajame Paslaugų teikėjo terminale turi būti išardyta.

2.13. Neardoma paletė – Paletė, ant kurios paruošta viena Siunta ir pristatymas numatytas vienam Gavėjui.

SIUNTŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

2.14. Klientas – asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo paslaugomis, su kuriuo Paslaugų teikėjas yra pasirašęs Siuntų ir Krovinių vežimo sutartį, arba asmuo, su kuriuo Paslaugų teikėjas susitaria dėl vienkartinio užsakymo įvykdymo. Klientu šių Taisyklių ir Sutarties prasme yra laikomas ir juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą Siuntą jo nurodytam Gavėjui. Siuntos paėmimo dokumentas prilyginamas Sutarčiai.

2.15. Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant Siuntos Pakuotės ir Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste) kaip asmuo turintis teisę gauti vežamą Siuntą.

2.16. Siuntą lydintis dokumentas (manifestas) – Paslaugų teikėjo arba Kliento išrašytas Siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis Siuntų ir Krovinių vežimo sutartį.

2.17. Siuntos pristatymo patvirtinimas – Paslaugų teikėjo elektroninis Go2Stream platformoje ar popierinis dokumentas, pasirašytas Gavėjo ir patvirtinantis Siuntos įteikimą ir papildomų paslaugų atlikimą.

2.18. Siuntos perdavimo dokumentas – nustatytos formos dokumentas (CMR važtaraštis, muitinės deklaracija, lydraštis), kuris pateikiamas Pasirašyti Siuntos perdavimo Kurjeriui iš Kliento metu, patvirtinantis Siuntų ir Krovinių vežimo sutartį ir turintis unikalų siuntos numerį (brūkšninį kodą).

2.19. „Cash on Delivery“ (liet. mokėjimas pristatymo metu) (toliau – C.O.D.) pinigai – grynieji pinigai už Siuntą, surinkti, paimti ir/ar gauti iš Gavėjo, Siuntos perdavimo metu.

2.20. Siuntos duomenų įvedimas rankiniu būdu – pateiktos Siuntos duomenų suvedimas į Go2Stream sistemą.

2.21. Pasirašyti – pasirašymas popieriniame arba elektroniniame dokumente naudojant liečiamą nešiojamo kompiuterio ekraną ir/ar kitas pasirašymo priemones.

2.22. Parašas – unikalus Asmenį identifikuojantis užrašas, esantis popieriniame arba elektroniniame dokumente.

2.23. Procedūra „NERASTAS“ – sutartinių santykių vykdymo metu susiklosčiusi situacija, kai Siuntos pristatymas nukeliamas kitai darbo dienai, jeigu atvykus nurodytu adresu paaiškėja, kad Gavėjas negali priimti siuntos (pavyzdžiui, nėra nurodytu adresu, atostogauja, serga, inventorizacija ir pan.). Įforminus Procedūrą „NERASTAS“, Siuntą Gavėjui bandoma pristatyti tris darbo dienas.

2.24. Procedūra „GRĄŽINIMAS“ – sutartinių santykių vykdymo metususiklosčiusi situacija, kai Siunta nepristatoma jos Gavėjui ir grąžinama Klientui. Procedūra „GRĄŽINIMAS“ atliekama jeigu Siuntos pristatymo metu Gavėjas atsisako priimti Siuntą, arba Klientas raštiškai pareikalauja įforminti ir pradėti Procedūrą „GRĄŽINIMAS“ iki pirminio Siuntos pristatymo Gavėjui arba tris kartus buvo atlikta Procedūra „NERASTAS“.

2.25. Procedūra „PERADRESAVIMAS“ – sutartinių santykių vykdymo metu susiklosčiusi situacija, kai Siunta peradresuojama kitam jos Gavėjui arba kitu adresu ir pristatoma kitą darbo dieną. Procedūra „PERADRESAVIMAS“ atliekama jeigu Kurjeriui atvykus paimti Siuntos pristatymo adresu paaiškėja, kad Klientas nurodė neteisingą Gavėjo pavadinimą ir/arba adresą, Siuntos pristatymo datą ir/ar laiką, arba Siuntos Gavėjas/Klientas pageidauja, kad Siunta būtų pristatyta kitu adresu ar kitam Gavėjui.

2.26. Kurjeris – asmuo, dirbantis ar atstovaujantis Paslaugų teikėją, surenkant (priimant) Siuntas iš Kliento ir pasirašytinai pateikiant jas Gavėjui.

2.27. Raštu – reiškia pranešimo perdavimo būdą, kai informacija

paštu, elektroniniu paštu ar faksimilinėmis ryšio priemonėmis.

2.1. Sutartis – Siuntų ir Krovinių vežimo sutartis, sudaryta tarp VENIPAK ir Kliento, visi jos Priedai, pakeitimai bei papildymai.

2.2. Sunkusis transportas – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 12 tonų.

2.3. Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri Siuntos išsiuntimo, tranzito ar pristatymo šalyje yra valstybės nustatyta kaip darbo diena.

 2.4. Išsiunčiama paštu, elektroniniu paštu.

2.28. Sutartis – Siuntų ir Krovinių vežimo sutartis, sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, visi jos Priedai, pakeitimai bei papildymai.

2.29. Sunkusis transportas – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 12 tonų.

2.30. Darbo diena – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri Siuntos išsiuntimo, tranzito ar pristatymo šalyje yra valstybės nustatyta kaip darbo diena.

2.31. Uždrausti vežti daiktai – taurieji metalai, brangakmeniai, ginklai, narkotikai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę, bei daiktai, kuriuos nustato ir draudžia vežti Paslaugų teikėjas.

2.32. Klaidingas užsakymas – tai situacija, kai Kurjeriui atvykus pasKlientą paimti Siuntą (-as), Klientas jam nepateikia Siuntos (-ų) arba nuvykus pas Klientą jis nėra randamas ir nėra galimybės paimti Siuntą (-as) arba Klientas pateikė netikslius Siuntos (-ų) duomenis ir ją charakterizuojančius kiekybinius ir kokybinius požymius, dėl kurių Paslaugų teikėjas patiria papildomų išlaidų.

2.33. Siuntos svoris – Siuntos svoris, apmokestinamas pagal faktiškai standartinius matmenis pridedant papildomą mokestį už viršsvorį.

2.34. Standartinė siunta – siunta iki 30 kg, kurios išmatavimai 60 cmx60cmx50cm.

2.35. Paslaugų teikėjo Internetinė Svetainė – BIG 7 express, UAB internetinė svetainė adresu http://www.big7express.lt.

RIBOJIMAI PAKUOČIŲ IŠMATAVIMAMS IR SVORIUI:

3.1. Standartiniai ir maksimalūs išmatavimai bei svoriai yra nurodyti numatyti Sutarties Priede Nr. 1 esančiame Kainoraštyje. Norint taikyti standartinius įkainius Siunta turi atitikti visus standartinius dydžius, bent vienam dydžiui neatitinkant nurodytų standartinių dydžių ir svorių, taikomas papildomas apmokestinimas pagal Sutarties ir šių Taisyklių nuostatas). 

 3.2. Viršijus bent vieną iš Sutarties Priede Nr.1 nurodytų dydžių arba svorių Siuntos gali būti priimamos pristatymui tik pagal atskirą susitarimą su Klientu, jeigu yra galimybė juos transportuoti. Tokių Siuntų pristatymui yra taikomas papildomas paslaugų apmokestinimas, numatytas Sutartyje. 

3.3. Pristatymui taikomi standartiniai rekomendaciniai terminai, numatyti Sutartyje, prie jų pridedant 2 (dvi) darbo dienas. Tuo atveju jeigu bent vienas Pakuotės matmuo (svoris, apimtis, ilgis, plotis, aukštis) neatitinka nustatytų standartų ir nėra Paslaugų teikėjo sutikimo pristatyti tokią Siuntą, Paslaugų teikėjas turi vienašališką teisę atsisakyti pristatyti tokią Siuntą ir už papildomą mokestį Siunta grąžinti Klientui.

PREKIŲ IR VERTYBIŲ PAKAVIMAS

4.1. Klientas privalo laikytis Paslaugų teikėjo nustatytų reikalavimų (Sutarties Priedas Nr. 2 ) ir supakuoti Siuntas tokiame įpakavime, kad siunčiami daiktai ar prekės būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant bei saugant ir jos nekeltų grėsmės žmonėms, aplinkai, transporto priemonėms, kitoms Siuntoms bei nebūtų galima patekti prie Siuntos turinio nepažeidus Pakuotės. Esant netinkamai Pakuotei arba jei Pakuotė neapsaugo Siuntos nuo pažeidimų, už visus dėl to atsiradusius nuostolius atsako Klientas.

4.2. Klientas užtikrina, kad Siuntos Pakuotė bus pakankama, pritaikyta vežamai Siuntai ir pilnai ją apsaugos nuo visų objektyvių transportavimo rizikų (siūbavimų, vibracijos, drėgmės, perkrovimų ir pan.), priešingu atveju visa rizika dėl Siuntos pažeidimo, netekimo ir/ar praradimo tenka Klientui.

4.3. Tinkamo pakavimo reikalavimai pateikiami esančioje Paslaugų Informacijoje bei Sutarties Priede Nr.

SIUNTOS PAKUOČIŲ ŽYMĖJIMAS

5.1. Kiekviena atskira Siuntos Pakuotė privalo būti pažymėta, užklijuojant Paslaugų  teikėjo Siuntos lipdukus su brūkšniniu kodu ir Kliento bei Gavėjo rekvizitais, kurie privalo būti klijuojami ant viršutinės Pakuotės plokštumos taip, kaip pažymėta Sutarties Priede Nr. _ ir Paslaugų teikėjo Paslaugų Informacijos rašytinėje medžiagoje.

5.2. Jeigu su Klientu Sutartyje yra susitarta, Klientas turi naudoti Paslaugų teikėjo pateiktus specialius lipdukus, juostas, skirtus atitinkamų paslaugų ir/ar papildomų paslaugų žymėjimui. Lipdukai turi būti užklijuoti ant Pakuočių taip, kad būtų gerai matomi, juosta klijuojama ant visų Pakuotės plokštumų. Šis punktas netaikytinas Tarptautinių Siuntų gabenimo atveju.

5.3. Paslaugų teikėjas neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant Taisyklių reikalavimų ir jei Siuntos įteikimo metu Gavėjas neįrašė Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste) pastabos apie įpakavimo pažeidimus ar Pakuočių trūkumą.

5.4. Tinkamo žymėjimo reikalavimai ir pavyzdžiai pateikiami : http://www.big7express.lt    Internetinėje Svetainėje esančioje  Paslaugų Informacijoje bei Sutarties Priede Nr. _ .

UŽSAKYMO PATEIKIMAS

6.1. Užsakymai pateikiami telefonu, pateikiant užsakymą sms žinute, el.paštu, What‘s up, Viber, Messenger platformose, facebook svetainėje.

6.2. Prieš pateikiant užsakymą Klientas jau turi būti paruošęs Siuntos Pakuotes ir dokumentus.

6.3. Klientui neturint pasirašytos su Paslaugų teikėjo Sutarties, užsakymas Siuntų vežimui priimamas tik http://www.big7express.lt Internetinėje Svetainėje užpildžius „Užsakymo forma“

6.2. Klientas už pateiktus siuntų užsakymus priklausomai kas Užsakyme nurodytas mokėtoju (siuntėjas ar gavėjas) apmoka pagal išankstinę sąskaitą faktūrą ar sąskaitoje faktūroje nurodytu terminu, kaip nurodo Paslaugų teikėjas. 

6.3. Paslaugos teikėjas surenka darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kai Klientas nurodo laiko intervalą, per kurį Siunta (-os) turi būti paimta (-os), tas intervalas negali būti trumpesnis kaip 2 val. (pavyzdžiui, nuo 14 iki 16 val.), patenkantis į laiko ribas nuo 8 iki 17 val.

6.4. Klientas turi suteikti Paslaugos teikėjui visas sąlygas pateiktą užsakymą įvykdyti iki 17 val. Klientas negali reikalauti, kad iš jo Siunta (-os) būtų paimta anksčiau nei iki 17val. Klientas norėdamas, kad Siunta būtų paimta konkrečią dieną iki 17 val. turi nurodyti, kad Siuntą (-as) galima paimti nuo 15 iki 17 val.). Klientui pateikus užsakymą siuntų išvežimo dieną, užsakymo vykdymas perkeliamas sekančiam pristatymui.

6.5. Jei užsakyme pateikiami netikslūs Siuntos duomenys ir ją charakterizuojantys kiekybiniai ir kokybiniai požymiai, dėl kurių Paslaugų teikėjas patiria papildomų išlaidų (pavyzdžiui, užsakyme nurodytai didelio svorio Siuntoms paimti Paslaugų teikėjo naudoja Sunkųjį transportą, tačiau faktiškai Klientas perduoda mažo svorio Siuntas, skirtas ne Sunkiajam transportui), Klientas apmoka visas Paslaugų teikėjo patirtas papildomas išlaidas pagal Sutarties Priede Nr. 1 pateiktą kainodarą.

KLIENTO SIUNTOS PERDAVIMAS KURJERIUI:

7.1. Klientas, pagal šiose Taisyklėse, Sutartyje, jos Prieduose ir Paslaugų teikėjo Paslaugų Informacijoje nurodytus reikalavimus, pateikia atvykusiam Kurjeriui paruoštą Siuntą ir Siuntą lydintį dokumentą (manifestą) ar popierinė muitinės deklaracijos forma.

7.2. Užsakyme Klientas privalo nurodyti detalią gabenamos Siuntos pervežimo instrukciją dėl reikalingų būtinų kiekybinių ir kokybinių sąlygų Siuntai išsaugoti (pavyzdžiui, reikalingas Sunkusis transportas, nes gabenama didelio svorio Siunta), taip pat perduodamas Siuntą Klientas privalo prie Siuntą lydinčio dokumento (manifesto) ar važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir Paslaugų teikėjui suteikti visapusišką informaciją apie Siuntos savybes, jos vežimo sąlygas, taip pat kitą būtiną informaciją, reikalingą muitinės, kitiems formalumams bei vežimui atlikti. Paslaugų teikėjas neprivalo tikrinti nurodytų dokumentų ir informacijos teisingumo. Kliento pageidavimu muitinės procedūros gali būti atliekamos jo pasirinkto partnerio, muitinės tarpininko paslaugas teikiančios bendrovės. Klientui nepateikus pervežimo instrukcijos ar reikalaujamos informacijos, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę savo nuožiūra organizuoti vežimą, atsižvelgiant į saugiam transportavimui reikalingas sąlygas bei kitas tinkamam užsakymo įvykdymui būtinas aplinkybes.

 7.3. Klientas atsako Paslaugų teikėjo už visus nuostolius, baudas, mokesčius ir kitas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad šie dokumentai ar duomenys nebuvo pateikti, pateikti ne visi arba netikslūs. Paslaugų teikėjas turi teisę išvardintas išlaidas pareikalauti atlyginti ar išieškoti iš Kliento prieš Gavėjui atiduodant Siuntą. Nuostoliai Klientui, atsiradę dėl minėtos informacijos nepateikimo, nėra atlyginami. Paslaugų teikėjas neatsako, jei ilgėja muitinės procedūrų įvykdymas dėl netinkamai pateiktos Siuntos dokumentacijos, sudėtingų muitinės procedūrų ar kitų nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių objektyvių veiksnių.

7.4. Kurjeris perima Siuntas pervežimui pasirašydamas Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste), kurio vienas egzempliorius lieka Klientui. Siunta laikoma priimta pervežimui, kuomet Kurjeris priima ją ir pasirašo Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste).

7.5. Kurjeris turi teisę nepriimti Nestandartinių pakuočių, Pakuočių, kurios paruoštos ir paženklintos nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, taip pat Pakuočių, kuriose gali būti Uždraustų vežti daiktų. Kurjeriui tokias Pakuotes priėmus Paslaugų teikėjas nekompensuoja Klientui dėl to atsiradusių nuostolių ir gali reikšti Klientui pretenzijas, kad šis atlygintų Paslaugų teikėjo, tretiesiems asmenims ir/arba jų turtui padarytą žalą.

7.6. Paslaugų teikėjo darbuotojas, konkrečios Siuntos atveju atsakingas už Kliento Siuntų priėmimą pervežimui, Paslaugų teikėjo sandėlyje turi teisę pervežimui nepriimti Nestandartinės pakuotės, kurios išmatavimai ir svoris neatitinka Taisyklėse numatytų intervalų. Paslaugų teikėjo darbuotojas, konkrečiu atveju atsakingas už Kliento Siuntų priėmimą terminale (sandėlyje),alternatyviai turi teisę perpakuoti, ardyti Nestandartinę pakuotę, kurios išmatavimai ir svoris neatitinka Taisyklėse numatytų intervalų. Klientas supranta ir suvokia, kad vykdant sutartinius santykius Paslaugų teikėjas Siuntos paėmimo iš Kliento metu iki pat jos atvežimo į sandėlį gali neturėti objektyvių galimybių įvertinti Pakuotės išmatavimų ir svorio bei kitų Taisyklėse numatytų reikalavimų, todėl konkrečiame Paslaugų teikėjo sandėlyje išmatavus ir pasvėrus Siuntą ir paaiškėjus, kad Pakuotė neatitinka Taisyklėse nurodytų išmatavimų ir svorio intervalų, Paslaugų teikėjas turi teisę papildomai apmokestinti Klientą Sutartyje numatyta tvarka. Perpakavimo metu vertybėms padaryta žala Klientui yra neatlyginama.

7.7. Kurjeris turi teisę nelaukti ilgiau negu 10 min., kol Siunta bus paruošta perdavimui. Į šiame punkte nurodytą laiką Siuntos pakrovimo laikas nėra įskaičiuojamas.

SIUNTŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

7.8. Kurjeris pats pakrauna į transporto priemonę Siuntas, kai vienos Pakuotės svoris neviršija 30 kg.

7.9. Pakuotė, kurios svoris viršija 30 kg ar tūris sudaro 1,5 m3, turi būti supakuota ant Paletės ar į tokią tarą, kuri objektyviai leistų krovimo darbams naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką (elektrokrautuvą ar hidraulinį rankinį keltuvą).

7.10. Siunta, kurios svoris viršija 30 kg ir reikalauja krovos darbų, yra papildomai apmokestinama pagal Sutartyje ir jos Prieduose nurodomą tvarką. Klientas privalo pats pakrauti Siuntą, kurios krovimui reikalinga krovimo technika. Klientas Kurjerio atvykimo momentui turi būti pasirengęs reikalingą techniką ir pasirūpinęs saugiu Siuntos pakrovimu.

7.11. Klientas užtikrina, kad Siuntą vežti perduos tokioje taroje ar įpakavime, kuris užtikrina, kad tikslingais aktyviais fiziniais veiksmais nepažeidus Pakuotės nebūtų objektyvios fizinės galimybės prieiti prie Pakuotės turinio, o pati Siuntos tara ir įpakavimas bus parengtas taip, kad sudarytų visas būtinas faktines prielaidas Siuntai išsaugoti viso Siuntos vežimo laikotarpiu, t.y. ją kraunant, rūšiuojant, vežant bei saugant, ir ji nekeltų grėsmės žmonėms, aplinkai, transporto priemonėms, kitoms Siuntoms ir pilnai ją apsaugos nuo visų objektyvių transportavimo rizikų (siūbavimų, vibracijos, drėgmės, perkrovimų, užkrovimų ir pan.).

7.12. Klientas supranta ir sutinka, kad ant jo siunčiamos Pakuotės (-čių) galimai bus užkrautos ir kitos siunčiamos Pakuotės, ir dėl to pretenzijų neturės. Atsižvelgiant į tai Klientas be kitų jo atžvilgiu įtvirtintų įsipareigojimų taip pat įsipareigoja supakuoti Pakuotes taip, kad būtų užtikrintas Pakuočių saugumas net ir kraunant jas vieną ant kitos.

7.13. Ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną prieš Siuntos perdavimą Klientas privalo atskiru rašytiniu susitarimu suderinti su Paslaugų teikėju atskiras sąlygas ir gabenimo kainą, kai Siunta yra sunkesnė nei 2000 kg, Siuntoje yra Pakuočių/Palečių, didesnių nei 1,2 m pločio, 0,8 m ilgio ir (ar) 1,7 m aukščio, arba sveriančių daugiau nei 1000 kg.

SIUNTOS ATIDAVIMAS GAVĖJUI:

8.1. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol Siunta bus priimta ilgiau nei 15 min.

8.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja Pakuotę, kurios svoris neviršija 30 kg, nunešti į Gavėjo pageidaujamą vietą. Jeigu Pakuotės, svoris viršija nurodytą svorį, Klientas yra apmokestinamas pagal Sutarties Priede Nr. 1 nurodytas kainas.

8.3. Perduodant Siuntą Gavėjui, priimantis Siuntą asmuo Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste) privalo įskaitomai įrašyti savo vardą, pavardę, pristatymo laiką ir Pasirašyti. Jeigu Siuntą lydintis dokumentas (manifestas) yra elektroninis, šiame punkte nurodytus Siuntą priimančio asmens duomenis turi teisę įrašyti pats Kurjeris ir reikalauti priimantį Siuntą asmenį įskaitomai Pasirašyti.

8.4. Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas ar jo atstovas priima Siuntą ir pasirašo Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste).

8.5. Klientas atsako už tai, kad Gavėjas Siuntą priimtų Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais. Gavėjas privalo priėmimo metu dalyvaujant Kurjeriui apžiūrėti Siuntos Pakuotes. Pastebėjęs Pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste). Paslaugų teikėjas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Siuntos ar jos dalies sugadinimo, jeigu Siuntos priėmimo metu nebuvo apie tai įrašyta Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste).

8.6. Susidarius objektyvioms faktinėms aplinkybėms, kurios apsunkina Siuntos perdavimą (pavyzdžiui, perdavimo metu nėra techninių galimybių iškrauti Siuntą, Gavėjas yra nesurastas arba atsisako priimti Siuntą, Gavėjas ar bet kuris kitas teisėtai įsipareigojęs asmuo nesutinka apmokėti Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste), važtaraštyje ir/ar kituose dokumentuose nurodytas ar kitais pagrindais Paslaugų teikėjui pagal Sutartį priklausančias sumas), Paslaugų teikėjas privalo prašyti tiesioginių tolesnių Kliento instrukcijų. Klientas privalo padengti visas Paslaugų teikėjo instrukcijų gavimo ir vykdymo išlaidas, kuriuos apmokamos pagal atskirai Paslaugų teikėjas pateikiamus susidariusių išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus.

8.7. Nesant 8.6. punkte nurodytų instrukcijų, Paslaugų teikėjas turi teisę Kliento sąskaita Siuntą grąžinti Klientui arba ją iškrauti ir perduoti saugojimui. Tokiu atveju vežimas laikomas užbaigtu, o visi Kliento įsiskolinimai ir pareiga padengti Paslaugų teikėjo turėtas išlaidas pagal Paslaugų teikėjo pateikiamus išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus išlieka.

8.8. Gavėjui atsisakius priimti Siuntą arba nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Kurjeris susisiekia su Klientu ir įformina ir užregistruoja vieną iš galimų procedūrų: „NERASTAS“, „GRĄŽINIMAS“, „PERADRESAVIMAS“. Procedūros „NERASTAS“, „GRĄŽINIMAS“ „PERADRESAVIMAS“ apmokestinamos Sutartyje numatyta tvarka. Jeigu su Klientu nepavyksta susisiekti automatiškai įforminama ir registruojama procedūra „NERASTAS“.

8.9. Siuntos, adresuotos asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatomos administracijai arba jos įgaliotiems asmenims. Tinkamu Gavėju yra laikomas asmuo, Kliento adresatu važtaraštyje, kituose Kliento pateiktuose dokumentuose ir/ar pranešimuose, taip pat bet kuris asmuo, galintis priimti ir perduoti Siuntą Gavėjui, pavyzdžiui, asmuo, dirbantis ar gyvenantis tose pačiose patalpose kaip ir Gavėjas, jo kaimynai ir kiti asmenys, kurie yra randami Kliento nurodytu adresu. Tuo atveju jeigu Kliento pateiktuose Gavėjų identifikaciniuose duomenyse (adresas, vardas, pavardė) yra nurodyti skirtingi asmenys prioritetas teikiamas užsakyme (sutartyje) nurodytiems Gavėjo identifikaciniams duomenims.

8.10. Siuntos, adresuotos juridiniam asmeniui, pateikiamos pasirašytinai ant Siuntos Pakuotės nurodytam arba kitam tos pačios įmonės administracijos darbuotojui.

8.11. Gavėjas privalo iškrauti Siuntas, kurių iškrovimui reikalinga krovimo technika. Klientas gavęs informaciją iš Paslaugų teikėjo turi įsipareigojimą prieš protingą terminą įspėti Gavėją apie Siuntų pristatymą, kurių iškrovimui reikalinga krovimo technika.

8.12. Jeigu Gavėjas priėmė ne jam priklausančią Siuntą, Gavėjui ir Klientui kyla pareiga informuoti Paslaugų teikėją ir savo lėšomis gražinti Siuntą, priešingu atveju Klientui tenka pilna finansinė atsakomybė dėl to, kad Gavėjas priėmė ne jam priklausančią Siuntą ir Paslaugų teikėjas įgyja teisę nedelsiant atlikti lėšų įskaitymą Kliento atžvilgiu arba reikalauti tiesioginio nuostolių atlyginimo per 3 dienas nuo rašytinės pretenzijos pateikimo.

DAIKTAI, KURIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS NEVEŽA:

9.1. Uždrausti vežti daiktai – daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorija vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:

SIUNTŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

a) Didelės vertės daiktai (juvelyriniai papuošalai, meno kūriniai, antikvariniai daiktai, taurieji metalai, brangakmeniai), pinigai, bilietai, čekiai, loterijos bilietai, banko kortelės, vertybiniai popieriai, akcijos, vekseliai bei kiti dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, diplomus) ir daiktai, kurių patyrus žalą neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir (arba) pakeisti lygiaverčiais.

b) Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.

c) Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų prekursoriai, išskyrus vaistus, turinčius analogiškų savybių.

 d) Gyvi gyvūnai ir augalai.

 e) Greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai.

 f) Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai.

g) Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai.

 h) Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.

 i) Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

j) Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.

k) Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar įvežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.

 l) Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.

9.2. Paslaugų teikėjas neatsako už šių žemiau nurodytų Siuntų sugadinimą, netekimą ir/ar praradimą jeigu:

a) gabenimui pateikiami stiklo gaminiai, vazos, laboratorinė įranga bei kiti pagal savo esmę trapūs daiktai;

b) gabenimui pateikiami receptiniai vaistai. Sugadinimo, netekimo ir/ar praradimo atveju pats Klientas prisiima sugadintų vaistų utilizavimo kaštus;

c) gabenamas maisto prekės ir produktai, neatsižvelgiant į tai kokioje Pakuotėje jie yra supakuoti. Klientas įsipareigoja padengti visas išlaidas dėl padarinių šalinimo sugedus gabenamoms maisto prekėms ir produktams bei sugadinus trečiųjų šalių Siuntas.

9.3. Visais aukščiau nurodytais atvejais Klientas privalo atlyginti visą Paslaugų teikėjui padarytą žalą, jeigu dėl Kliento Siuntų yra padaroma žala Paslaugų teikėjo Siuntoms, sugadinamas paslaugų teikėjo turtas ar kitaip pakenkiama Paslaugų teikėjo interesams. Paslaugų teikėjas  Kliento atžvilgiu atsako tik tuo atveju, jeigu dėl žalos atsiradimo yra Paslaugų teikėjo tyčia ar didelis neatsargumas.

9.4. Klientas, atsižvelgdamas į gabenamų daiktų specifines savybes, privalo asmeniškai imtis ypatingų saugumo priemonių supakuojant Siuntas, kurias sudaro gabenami:

a) Baldai, kurie dažnai yra nestandartinių gabaritų, silpnai apsaugomi Pakuočių, todėl lengvai gali būti pažeisti bei sugadinti trečiųjų šalių Siuntas.

b) Dažai, kurie yra gabenami be Pakuotės, pateikiant atskirus kibirus be papildomos apsaugos, todėl lengvai gali būti pažeisti ir dėl to gali būti sugadintos trečiųjų šalių Siuntos ir Paslaugų teikėjo turtas.

c) Statybinės medžiagos, kurios dažnai pateikiamos originaliose, popierinėse ar kitose silpnai apsaugančiose Pakuotėse, todėl lengvai gali būti pažeistos ir dėl to gali būti sugadintos trečiųjų šalių Siuntos.

d) Automobilinės prekės (technika, detalės) bei automobilinė chemija (pavyzdžiui, tepalai), kurie dažnai yra gabenami be Pakuotės, jų sudedamosios dalys yra pavojingos (pavyzdžiui, sieros rūgštis),
todėl gabenat jas nepakankamai supakuotas, jas pažeidus, jos gali
sugadinti paslaugų teikėjo turtą ir/ar trečiųjų šalių Siuntas.

e) Stambioji buitinė technika (pavyzdžiui, šaldytuvai, šaldikliai,
skalbimo mašinos, indų plovimo mašinos, televizoriai), kuri dažnai
yra didelės vertės, Pakuotės yra lengvai pažeidžiamos, dažnai
nestandartinių gabaritų, todėl gali būti lengvai pažeidžiama ir dėl
to gali būti sugadintos trečiųjų šalių Siuntos.

10. Visais aukščiau nurodytais atvejais Klientas privalo atlyginti visą Paslaugų teikėjui padarytą žalą, jeigu dėl Kliento Siuntų yra padaroma žala Paslaugų teikėjo Siuntoms, sugadinamas Paslaugų teikėjo turtas ar kitaip pakenkiama Paslaugų teikėjo interesams. Klientui nesiėmus papildomų ir ypatingų priemonių aukščiau nurodytų Siuntų tipų įpakavimo apsaugos užtikrinimui, Paslaugų teikėjas neatsako dėl Siuntų praradimo ir apgadinimo. Klientas viso Sutarties vykdymo laikotarpiu įsipareigoja rašytinių ir vaizdinių įrodymų pagrindu pagrįsti, kad ėmėsi papildomų ir ypatingų priemonių šiame punkte aptartų
Siuntų apsaugos užtikrinimui. Klientui nepateikus rašytinių ir vaizdinių įrodymų dėl išankstinio Siuntų įpakavimo apsaugojimo
rodymų kartu su pretenzija Paslaugų teikėjas neatsako už Siuntų praradimą ir/ar sugadinimą. Jeigu Klientas pateikia rašytinius ir
vaizdinius įrodymu, patvirtinančius Kliento veiksmus, kuriais buvo užtikrintas šiame punkte aptartų Siuntų ypatingas įpakavimas ir
apsauga, Paslaugų teikėjas atsako tik tuo atveju jeigu yra įrodoma Paslaugų teikėjo tyčia arba didelis neatsargumas.

11. Klientas įsipareigoja užtikrinti ir garantuoti, kad Siuntos Pakuotėje nebus jokių kitų daiktų, nei nurodyta Kliento pateiktuose dokumentuose, ar Uždraustų vežti daiktų. Klientas supranta ir pripažįsta, kad tyčia ar dėl neatsargumo užsakydamas Uždraustų vežti daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, jis prisiima visišką
atsakomybę už pasekmes ir įsipareigoja padengti Paslaugų teikėjui visus nuostolius, susijusius su kompetentingų šalių institucijų
paskirtomis baudomis ir sankcijomis ar bet kuriuos kitus nuostolius, atsiradusius dėl tokių daiktų gabenimo. Paaiškėjus,
kad perduodamą Siuntą (ar jos dalį) sudaro Uždrausti vežti daiktai, Paslaugų teikėjas atsisako juos (ar atitinkamą jų dalį) priimti ir organizuotijų gabenimą. Jei šis faktas paaiškėja vėliau, Siuntos (ar atitinkamos jos dalies) vežimas yra nutraukiamas.

11.1. Klientas įsipareigoja siuntimui neteikti ADR (pavojingi kroviniai) Siuntų. Pavojingų Siuntų grupei šiuo atveju priskiriamos tokios Siuntos, kurios vežimo arba saugojimo metu gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, o taip pat sukelti kitų Siuntų, statinių ir įrenginių gedimą bei užteršti aplinką. Tokios Siuntos yra sprogstamosios medžiagos ir gaminiai (pavyzdžiui, juodasis parakas), dujos (pavyzdžiui, aerozoliai), degieji skysčiai (pavyzdžiui, benzinas), degiosios kietos medžiagos (pavyzdžiui, siera), savaime užsidegančios medžiagos (pavyzdžiui, aktyvuota anglis),
medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas (pvz., cinko milteliai), oksiduojančios medžiagos (pavyzdžiui, kalio permanganatas), organiniai peroksidai (pavyzdžiui, acetilacetono peroksidas), toksiškos medžiagos (pavyzdžiui, pesticidai), infekcinės medžiagos (pavyzdžiui, vakcinos), radioaktyviosios medžiagos (pavyzdžiui, uranas), ėdžios
medžiagos (pavyzdžiui, sieros rūgštis), įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai (pavyzdžiui, sausas ledas).

SIUNTŲ VEŽIMO TAISYKLĖS


pesticidai), infekcinės medžiagos (pavyzdžiui, vakcinos), radioaktyviosios medžiagos (pavyzdžiui, uranas), ėdžios
medžiagos (pavyzdžiui, sieros rūgštis), įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai (pavyzdžiui, sausas ledas).

11.2. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas
Siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti Pakuotės turinį, jeigu turi įtarimų, kad Siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms Siuntoms, arba yra draudžiami vežti į kitų valstybių teritoriją. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Klientas pilnai atlygina dėl to Paslaugų teikėjas patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

11.3. Klientas, abejodamas dėl Siuntos sudėties ir galimybės ją pateikti gabenimui Paslaugų teikėjui, turi iš anksto susisiekti su Paslaugų teikėjo Sutartyje nurodytais kontaktais ir išsiaiškinti dėl galimybės Siuntą perduoti gabenimui.

TARPTAUTINIŲ SIUNTŲ GABENIMO SPECIFIKA

12.1. Tarptautinių siuntų gabenimo paslauga teikiama Didžiosios Britanijos (išskyrus Velsą, Škotiją ir Airiją) teritorijoje šiais maršrutais:

a) Folkstonas – Lidsas;

b) Kembridžas – Birmingamas.

12.2. Tarptautinių Siuntų gabenimo atveju be šiose Taisyklėse, Sutartyje, jos Prieduose, Paslaugų Informacijoje numatytų bendrųjų taisyklių taikomos ir šioje dalyje numatytos papildomos Tarptautinių Siuntų gabenimo nuostatos.

12.3. Tarptautinio vežimo atveju, tuo atveju jeigu Paslaugų teikėjo transporto priemonė nepakraunama ar neiškraunama pakrovimo ar iškrovimo vietoje sutartu laiku ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, už kiekvieną parą Klientui kyla pareiga mokėti Paslaugų teikėjo Sutarties Priede Nr.     numatytą baudą ir pilnai atlyginti visus su tuo susijusius nuostolius.

12.4. Tuo atveju, kai pervežimas vykdomas Europos Sąjungos šalių ribose, Paslaugų teikėjas pervežimą vykdo be leidimų, reikiamų Siuntas gabenant į trečiąsias šalis. Šiuo atveju Klientas įsipareigoja parengti dokumentus taip, kad Gavėjas ir iškrovimo vieta būtų nurodyta tik Europos Sąjungos ribose. Jeigu Klientas dokumentus parengia kitaip ir dėl to Paslaugų teikėjas patiria nuostolių (pavyzdžiui, sulaikoma transporto priemonė, paskiriamos baudos), šiuos nuostolius Klientas įsipareigoja pilnai kompensuoti Paslaugų teikėjas per 7 dienas nuo rašytinės pretenzijos pateikimo.

12.5. Tuo atveju, kai pervežimas vykdomas trečiosiose šalyse, Klientas įgalioja Paslaugų teikėją atlikti su Sutarties vykdymu susijusias reikalingas muitinės procedūras ir įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjo visas su tokio pavedimo įvykdymu turėtas išlaidas. Kliento pageidavimu muitinės procedūros gali būti atliekamos jo pasirinkto partnerio, muitinės tarpininko paslaugas teikiančios bendrovės.

SIUNTŲ DRAUDIMAS 

13.1. Siuntiniai, kurių vertė neviršija 100 € ar GBP  ekvivalento, apdraudžiami automatiškai. Didesnės vertės siuntos gali būti draudžiamos klientui pageidaujant, apmokėjus papildomą draudimo mokestį 39 €/GBP. Siuntinys laikomas apdraustu tuo atveju, kai Klientas apmoka sąskaitą, draudimo įmokai padengti.

13.2. Kai Siuntos vertė yra didesnė nei 100 €/GBP arba kitais Paslaugų teikėjo siūlomais atvejais Klientui suteikiama galimybė įsigyti papildomą Siuntos draudimą taikant 39 €/GBP.

13.3. Nepasirinkus papildomo Siuntos draudimo, Klientui
galios standartinė vežėjo atsakomybė už žalą dėl prarastų, sugadintų nacionalinių siuntų pagal 1956 m Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (gabenant kelių transportu).

TEIKIAMOS KITOS  PASLAUGOS:

14.1. Kitos teikiamos paslaugos, jeigu jos aprašytos Siuntų ir Krovinių vežimo sutartyje:

krovos darbai pas Klientą/Gavėją;

Krovimas ir sunešimas iki durų naudojant du žmones Siuntoms, kurios turi Pakuočių, sveriančių iki 80 kg.. Pakuotės, sveriančios daugiau negu 80 kg turi būti kraunamos ant Paletės, kurią gali krauti krovimo technika

Iškraustymo paslauga

sandėliavimo paslauga .

14.2. Paslaugų kainos Klientams derinamos atskirai ir yra aprašomos
Sutartyje.

14.3. Paslaugų kainos nesutartiniams Klientams derinamos individualiai
telefonu         arba el. paštu:        .
nurodžius  tikslius Kliento, Gavėjo ir Siuntos duomenis (svorį arba tūrį, paėmimo adresą, pristatymo adresą, kontaktinius Kliento ir Gavėjo
telefonus). Visais iškilusiais klausimais kontaktuojama individualiai
telefonu         arba el. paštu        .

ATSAKOMYBĖ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ŽALOS

15.1. Jei Paslaugų teikėjas dėl tyčios ar didelio neatsargumo nepristato Siuntos Gavėjui per terminą, kurį Paslaugų teikėjas ir Klientas suderino raštu ir imperatyviai arba bendruoju atveju pristatė Siuntą vežimo Lietuvos teritorijoje atveju vėliau nei per Sutarties Priede Nr.  numatytus standartinius terminus, Kliento reikalavimu Paslaugų teikėjas privalo neapmokestinti Siuntos pristatymo ir/ar grąžinimo išlaidų už pavėluotai pristatytas Siuntas. 

15.2. Paslaugų teikėjas Klientui žalą atlygina visa apimtimi neviršijant konkrečios Siuntos savikainos, išskyrus šiose Taisyklėse ir Sutartyje įtvirtintas išimtis. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą,
bei neturtinę žalą, įskaitant dalykinės reputacijos pablogėjimą,
neatlyginami. 

15.3. Esant tik Siuntos neoriginalaus įpakavimo sugadinimui, pakavimo nuostoliai neatlyginami. 

15.4. Paslaugų teikėjas neatsako:

15.4.1. už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant Taisyklių reikalavimų ir jei Siuntos įteikimo metu Gavėjas neįrašė Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste) pastabos apie įpakavimo pažeidimus ar Pakuočių trūkumą;

15.4.2. už Pakuočių trūkumą, atsiradusį paimant Siuntas iš Kliento į Paslaugų teikėjo terminalą, jei Pakuotės dėl didelio jų kiekio siekiant greito ir saugaus perdavimo Paslaugų teikėjo buvo perduotos ne po vieną, o sudėtos ant Palečių ir Klientas neturi vaizdo medžiagos, įrodančios, kad trūkstama Pakuotė buvo įkrauta į transporto priemonę. Klientas supranta, kad Paslaugų teikėjo Kurjeris, priimdamas didelį kiekį Pakuočių, sudėtų ant Palečių, neturi fizinių galimybių sutikrinti Pakuočių kiekio, todėl Paslaugų teikėjo Kurjerio parašas ant Siuntas lydinčio dokumento (manifesto) negali būti laikomas įrodymu teisme, kad Paslaugų teikėjas priėmė visas Siuntą lydinčiame dokumente (manifeste) įvardintas Pakuotes;

SIUNTŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

BIG 7express, UAB ĮGALIOTOJO ATSTOVO                    KLIENTO ĮGALIOTOJO ATSTOVO

PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS                    PAREIGOS, VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS

15.4.3. už valstybinės institucijos konfiskuotą Siuntą;

15.4.4. už pristatant Siuntą atsiradusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, dėl kurių dingo Siunta, Siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su Siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o Paslaugų teikėjo kaltė kitaip neįrodoma. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, įskaitant LR Vyriausybės bei UK  nustatytus apribojimus, ekstremalios situacijos dėl COVI-19 pandemijos ar jos atmainos, dėl kurių apsunkinamas siuntos paėmimas, gabenimas pristatymas,

15.4.5. už žalą, kuri atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę, sugniuždyti;

15.4.6. jeigu Gavėjas priėmė Siuntą ir pasirašė, kad ją gavo. Nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų (prekių) atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui;

15.4.7. jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, Siunta arba jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai arba nepristatoma dėl nuo Paslaugų teikėjo  valios nepriklausančios aplinkybių, tokių kaip:

 15.4.8. Siuntos turinį sudarė 9 skyriuje nurodyti Paslaugų teikėjo nevežami daiktai;

15.4.9. Siuntos pobūdis jo savybės, būdingi trūkumai, defektai;

 15.4.10. Kliento nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas);

 15.4.11. Gavėjo veiksmai (neveikimas);

 15.4.12. su Paslaugų teikėju nesusijusių asmenų veiksmai (neveikimas);

 15.4.13. kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės;

15.4.14. Kliento supakuotų ir užplombuotų Siuntų praradimo ar pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu plomba ar apsauginė lipni juosta nepažeidžiama, o Pakuotė išlieka vientisa (nepažeista);

15.4.15. išsitrynus vežamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose esantiems duomenims;

15.4.16. ir kitais Sutartyje, jos Prieduose, Taisyklėse bei  Paslaugų Informacijoje nurodytais atvejais.

15.5. Klientas pilnai atsako, kuomet paslaugą užsako vienas subjektas, o faktiškai prekę siunčia kitas subjektas.

15.6. Nepateikus Siuntos ar atšaukus užsakymą, kai jis jau pradėtas vykdyti, Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui baudą pagal Sutarties Priede Nr. 1 pateiktus įkainius. Kliento išlaidos dėl jo paties nutraukto vežimo nėra atlyginamos.

15.4. Klientas sutinka, kad esant Sutarties ar Taisyklių nesilaikymui dėl jo kaltės, Paslaugų teikėjas automatiškai įgys teisę įskaityti Paslaugų  teikėjo dispozicijoje esančias Kliento pinigines lėšas arba Kliento turimus reikalavimus Paslaugų teikėjo atžvilgiu.

15.4. Turint pretenzijų dėl Siuntos sugadinimo, Klientas privalo pateikti Paslaugų teikėjui pretenziją raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Siuntos gavimo dienos, dėl Siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Siuntos išsiuntimo dienos, dėl Siuntos paėmimo ar pristatymo terminų nevykdymo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad Siunta pristatyta tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas kokybiškai.

15.5. Paslaugų teikėjas privalo išnagrinėti Kliento pretenziją dėl Siuntų ar Pakuočių praradimo, sugadinimo ar pristatymo terminų nevykdymo ir pateikti raštišką atsakymą per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos su visais susijusiais dokumentais pateikimo dienos.

15.6. Tarptautinės Siuntos dingimo atveju pretenzijos nagrinėjimas gali trukti iki 6 mėnesių skaičiuojant nuo jos pateikimo.

15.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja žalą Klientui atlyginti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos raštiško atsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai su Klientu sutarta kitaip. 

TAISYKLIŲ KEITIMAS

16.1. Naujausia Taisyklių versija yra skelbiama Paslaugų teikėjo Internetinėje Svetainėje.

16.2. Paslaugų teikėjas Taisykles atnaujina pagal poreikį, nes rūpinantis paslaugų kokybe yra tobulinama Siuntų surinkimo, rūšiavimo, paskirstymo, vežimo technologija, pasiūloma naudotis naujomis paslaugomis, plečiama Siuntų pristatymo geografija.

16.3. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

16.4. Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas, galiojantį Paslaugų teikėjo kainoraštį bei kitą informaciją Paslaugų teikėjas skelbia  Internetinėje Svetainėje taip pat Klientas gali būti informuojamas elektroniniu paštu. 

16.5. Paslaugų teikėjas turi vienašališką teisę keisti Sutartį, jos Priedus, Taisykles, Paslaugų Informaciją. Apie šiuos pakeitimus Klientas informuojamas Sutartyje numatyta tvarka.

16.6. Išimtiniais atvejais, kurie yra numatyti Sutartyje, galimi individualūs Taisyklių, jų priedų, Paslaugų Informacijoje esančių bendrųjų taisyklių išimtiniai pakeitimai, dėl kurių Šalys susitaria raštu Sutartyje.